О студији

Град Београд, већ извесно време, бележи благи пораст броја нових становника али то не утиче значајно на повећање броја деце и ученика, те га то не чини нарочито различитим од остатка Србије коју карактеришу негативни демографски трендови који за последицу имају све мање оптималну мрежу школа и предшколских установа, а систем образовања и васпитања све мање ефикасан.

Имајући то у виду, Градска управа града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту се одлучио за израду студију која садржи анализу тренутног стања, и на основу ње, развијене моделе оптимизације мреже предшколских установа и основних школа на територији града Београда.

За израду студије је на основу конкурса одабран Центар за образовне политике (www.cep.edu.rs).

Студија садржи следеће целине: Анализу постојећег стања мреже основних школа и предшколских установа града Београда; Приказ алтернативних сценарија развоја мреже предшколског и основног образовања и Предлог модела оптимизације који представљају могуће облике прилагођавања мреже основних школа и предшколских установа демографским трендовима и миграционим кретањима на територији града Београда.

Сви подаци у студији су представљени по општинама и за град Београд у целини, номинално и у виду графикона уз позивање на извор података.

Закључци студије треба да послуже као основа за конкретне измене законских и подзаконских правила којима се уређују критеријуми за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа и као ослонац у усклађивању расположивих просторних ресурса са потребама различитих нивоа образовања.

У студији су коришћени финансијски и статистички подаци Републичког завода за статистику, Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Школска управа Београд) и Управе за трезор (Централа Београд).

Студијом су обухваћене само редовне основне школе на које се односе критеријуми из Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа Владе Србије из 2010. године.